07
ag.

Ajuts a l’eficiència i estalvi energètic

Ajuts per incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni,  mitjançant la millora de l’eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d’energia final.
Termini: de l’1 de juliol de 2017 fins a 1 de juny de 2018.
Pressupost inicial: 64.000.000 euros. El 40% per PIMEs.
Beneficiaris: PIME o grans empreses, en instal·lacions del sector industrial, el CNAE de les quals 2009 es trobi dins dels que es   relacionen en la base sisena o per empreses de serveis energètics.
Inversions elegibles a fons perdut:
Mesura 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials 75.000€ mín.
Mesura 2: Implantació de sistemes de gestió energètica industrials 30.000 € mín.
Import de l’ajut: màxim del 30% de la inversió elegible a fons perdut.