Protecció de dades

  • Home
  • /
  • Protecció de dades

Protecció de dades

A continuació es facilita informació sobre determinats tractaments de dades personals que realitza PROEGA PARTNERS, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

S’informa als usuaris que les seves dades seran tractades confidencialment.

En accedir als diferents formularis de la web, vostè haurà d’emplenar obligatòriament els camps que se li sol·licitin, sense que altrament poguem atendre a les seves peticions, ni puguin registrar-se ni enviar-se les seves dades si no els emplena tots.

Així mateix, prèviament al registre i enviament del formulari amb les seves dades personals, caldrà que marqui preceptivament el check box previst a aquest efecte, significant tal acció que ha llegit la informació sobre dades personals i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades quan això sigui preceptiu.

PROEGA PARTNERS, no es fa responsable del compliment de la normativa de protecció de dades de tercers propietaris d’altres portals a la qual es puguin enllaçar webs a través d’aquest portal o que hagin pogut establir links al mateix, per la qual cosa l’Usuari és el responsable de les dades personals que pugui proporcionar-los.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

– Identitat: PROEGA PARTNERS
– CIF: B-65599052
– Adreça postal: C. Jacint Verdaguer, 16, despatx 4-5 -08500-Vic- (Barcleona)
– Telèfon: 93 8857074
– Correu electrònic: info@proega.net

TRACTAMENTS:

Clients potencials

S’entén per “clients potencials” aquelles persones que a través de qualsevol mitjà, presencial o electrònic (entre uns altres, telèfon, correu electrònic, formularis de contacte de la web, fax) han mostrat interès sol·licitant informació, pressuposats dels nostres productes i/o serveis però que àdhuc no han contracte cap d’ells. Persones amb les quals es busca mantenir una relació de prestació de serveis com a clients.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals i per quant temps es conservaran?

El tractament de les dades que sol·licitem té per finalitat atendre les seves peticions d’informació i, quan ens ho hagi autoritzat, també enviar-li newsletters,  informacions relacionades amb els nostres serveis, per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon).

Les dades es conservaran fins que se sol·liciti el cessament de l’activitat o un any després del primer contacte.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El consentiment que ens presta. Podrà retirar el consentiment per al tractament de les seves dades a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Quan hagués acceptat que li enviem electrònicament newsletters, informació, publicitat dels nostres serveis, podrà retirar els seus consentiment a qualsevol moment enviant un escrit a aquest efecte a info@proega.net  i cessarem de tractar les seves dades per a aquestes finalitats.

Qui són els destinataris del tractament de les seves dades?

Les seves dades personals es tractaran pel responsable del tractament, no cedint-se a tercers.

Clients

S’entén per “clients” aquelles persones que contracten algun dels nostres productes o serveis.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals i per quant temps es conservaran?

Tractem les seves dades amb la finalitat de gestionar la relació professional amb vostè, l’elaboració de pressupostos, la facturació dels mateixos, atendre consultes i incidències.

Les dades es conservaran durant els terminis previstos legalment respecte a la prescripció de responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures pre-contractuals.

Qui són els destinataris del tractament de les seves dades?

Les seves dades personals es tractaran pel responsable del tractament, cedint-se solament en els supòsits previstos legalment.

Candidats a ocupació- currículums

S’entén per “candidats a ocupació” aquelles persones que aspiren a un lloc de treball del responsable.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals i per quant temps es conservaran?

La gestió de la relació amb les persones interessades a obtenir una ocupació del responsable.

Les dades es conservaran fins a l’adjudicació d’un lloc de treball i en tot cas a l’any de la presentació de la candidatura

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El consentiment de l’aspirant al lloc de treball. Podrà retirar el consentiment per al tractament de les seves dades a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Qui són els destinataris del tractament de les seves dades?

Les seves dades personals es tractaran pel responsable del tractament, no cedint-se a tercers.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que li concerneixin, o no i, en tal cas, dret d’accés als mateixos.

Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També tindrà dret a la portabilitat en determinades circumstàncies, rebre les dades personals que incumbeixen i que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i al fet que es transmetin a altres responsables del tractament quan l’estat de la tècnica ho permeti.

Per a l’efectiu exercici dels drets indicats, haurà d’enviar un escrit a aquest efecte dirigit al responsable, a la següent adreça: c. Jacint Verdaguer, 16, despatx 4-5 -08500- Vic- (Barcelona) o enviant un correu electrònic a info@proega.net. Haurà d’acompanyar còpia del DNI, passaport o un altre document que li identifiqui, excepte en el cas que usi la seva signatura electrònica.

Deixarem de tractar les dades, excepte per  motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix li informem que té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control com l’és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, podent contactar amb ella en l’adreça c. Jorge Juan,6, -28002-Madrid-.

Skip to content