Urbanisme

Urbanisme


“Urbanisme és el conjunt de disciplines que s’encarreguen de l’estudi dels assentaments humans pel seu diagnòstic, comprensió e intervenció. Utilitza a la geografia urbana com eina fonamental, e intenta entendre els processos urbans a fi de planificar les intervencions per a la qualificació de l’espai”
Nosaltres anem més enllà de la simple construcció per tal d’oferir als nostres clients serveis que permeten resoldre les diferents necessitats que es van generant en qualsevol plantejament de millora o canvi de la industria, tant en sòl agrícola com en sòl industrial o urbà.
  • Redacció de Plans Parcials i Plans Especials
  • Redacció de nous POUM o modificacions puntuals

 

Àmbits de treball

Skip to content